شعار نمایشگاه اکسپو 2020 دبی

ایـن نمایشـگاه موضوعـی بـا عنـوان «اتصـال ذهـن هـا، ایجادآینـده» خواهــد داشــت. نمایشــگاه همچنیــن دارای ســه زیــر مجموعــه فرصــت، تحــرک و پایــداری خواهــد بــود کــه هرکــدام محوطــه و دیوارههــای خــاص خــود را دارنــد.

محــور فرصــت: بــاز شــدن پتانســیل در درون افــراد و جوامــع نیــز بـرای ایجـاد یـک آینـده بهتـر، شـامل حوزه هـای آمـوزش، اشـتغال، صنایــع، ســرمایه مالــی و حکومــت
محـور تحـرک: جنبه هـای دقیق تـر و کارآمدتـر افـراد، کالاهـا و ایده ها و مشکلات مربــوط بــه حوزه هــای حمــل و نقــل، ســفر و اکتشــاف، تحـرک شـخصی، تـدارکات و اتصـال دیجیتالـی
محـور پایـداری: مفهـوم زندگـی در تعـادل بـر روی سـیاره زمیـن، زیـر شـاخه نـوآوری و شـیوههای حفاظـت از اکوسیسـتمها، مدیریـت منابـع و طراحـی محیط هـا و سیسـتم های اقتصـادی بـرای کاهـش تغییـرات اقلیمـی و ایجـاد مزایـای پایـدار.

اسکرول به بالا