ماه: مهر 1400

نمایشگاه اکسپو دبی

گردشگری با طعم اکسپوی دبی

پاویون گردشگری ایران مجالی برای صنعت توریسم در آستانه برگزاری اکسپوی گردشگری دبی، بار دیگر امیدها برای شکستن رکود گردشگری

نمایشگاه اکسپو دبی

شعار نمایشگاه اکسپو 2020 دبی

ایـن نمایشـگاه موضوعـی بـا عنـوان «اتصـال ذهـن هـا، ایجادآینـده» خواهــد داشــت. نمایشــگاه همچنیــن دارای ســه زیــر مجموعــه فرصــت، تحــرک و

اسکرول به بالا