اختصاصی نمایشگاه اکسپو 2020 دبی

فراخوان ثبت نام در جشنواره نوآوری

هتلداری

آی آر اکسپو

فراخوان ثبت نام در جشنواره نوآوری

آژانس‌های مسافرتی

آی آر اکسپو

فراخوان ثبت نام در جشنواره

ایده و استارتاپ ها

آی آر اکسپو

Saba_Expo2020_Register

فرم ثبت نام متقاضیان شرکت در نمایشگاه

ویژه استانها
مناطق آزاد
بخش خصوصی

اکسپو دبی 2020

فرصت | تحرک | پایداری
پیوند افکار، خلق آینده

شــرکت ســرو بنیــان ادبــی در ســال 2021 در کشــور امــارات، میزبــان انحصــاری پاویــون ایرانگــردی و جهانگــردی خواهــد بــود و فرصتــی اســت کــه شرکت ها، آژانس ها، هتل ها و اســتان های مختلــف بــه همــت شــرکت مــادر تخصصــی توســعه ایرانگــردی و جهانگــردی و ســازمان میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی بتوانــد خــود را بــه کشــورهای دیگــر بشناســانند.

5/5
اسکرول به بالا