نمایشگاه ها

برای مشاهده تمامی نمایشگاه ها و اطلاع از وضعیت و شرایط ثبت نام بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

وضعیت نمایشگاه : برگزارشده
موضوع نمایشگاه : توریستی, تجاری
شروع : شهریور 29, 1401
پایان : شهریور 31, 1401
وضعیت نمایشگاه : برگزارشده
موضوع نمایشگاه : توریستی, تجاری
شروع : شهریور 31, 1401
پایان : مهر 3, 1401
وضعیت نمایشگاه : برگزارشده
موضوع نمایشگاه : توریستی, فرهنگی, تکنولوژی
شروع : مهر 9, 1400
پایان : اسفند 10, 1400

اکسپو دبی 2020

فرصت | تحرک | پایداری
پیوند افکار، خلق آینده

شــرکت ســرو بنیــان ادبــی در ســال 2021 در کشــور امــارات، میزبــان انحصــاری پاویــون ایرانگــردی و جهانگــردی خواهــد بــود و فرصتــی اســت کــه شرکت ها، آژانس ها، هتل ها و اســتان های مختلــف بــه همــت شــرکت مــادر تخصصــی توســعه ایرانگــردی و جهانگــردی و ســازمان میــراث فرهنگــی، گردشــگری و صنایــع دســتی بتوانــد خــود را بــه کشــورهای دیگــر بشناســانند.

طراحی پاویون ویژه نمایشگاه ITB برلین

طرحی جذاب و هماهنگ با المان های ایرانی

ساخت و پیاده سازی

کلیه امور طراحی و ساخت و حمل و  پیاده سازی سازه ها توسط این شرکت انجام خواهد شد

چرا با ما همراه شوید ؟!

5/5
اسکرول به بالا