برچسب: فراخوان

نمایشگاه اکسپو دبی

شعار نمایشگاه اکسپو 2020 دبی

ایـن نمایشـگاه موضوعـی بـا عنـوان «اتصـال ذهـن هـا، ایجادآینـده» خواهــد داشــت. نمایشــگاه همچنیــن دارای ســه زیــر مجموعــه فرصــت، تحــرک و

فراخوان

فراخوان جشنواره ‏ی نوآوری در هتلداری آی آر اکسپو

برگزاری نخستین دوره از «جشنواره نوآوری هتلداری» با همکاری شرکت سروبنیان ادبی و بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال
قابل توجه کلیه هتل ها، مراکز بومگردی و دیگر نهادهای پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی و مراکز رفاهی

اسکرول به بالا