برچسب: دبی

نمایشگاه اکسپو دبی

گردشگری با طعم اکسپوی دبی

پاویون گردشگری ایران مجالی برای صنعت توریسم در آستانه برگزاری اکسپوی گردشگری دبی، بار دیگر امیدها برای شکستن رکود گردشگری

نمایشگاه اکسپو دبی

شعار نمایشگاه اکسپو 2020 دبی

ایـن نمایشـگاه موضوعـی بـا عنـوان «اتصـال ذهـن هـا، ایجادآینـده» خواهــد داشــت. نمایشــگاه همچنیــن دارای ســه زیــر مجموعــه فرصــت، تحــرک و

فراخوان

فراخوان جشنواره ‏ی نوآوری در هتلداری آی آر اکسپو

برگزاری نخستین دوره از «جشنواره نوآوری هتلداری» با همکاری شرکت سروبنیان ادبی و بنیاد ملی کارآفرینی محتوای دیجیتال
قابل توجه کلیه هتل ها، مراکز بومگردی و دیگر نهادهای پذیرایی از گردشگران داخلی و خارجی و مراکز رفاهی

اسکرول به بالا